5th WCFS: Conference Organizing Committee

 Conference Organizing Committee

Shugo Watabe, Chair
Toshio Takeuchi, Vice-chair
Toshihiko Matsusato, Vice-chair
Shuichi Satoh, Secretariat GeneralMembers: Hiroki Abe Takashi AokiTakafumi Arimoto Ken Furuya Kiyoshi Inouye Kyoichi Tamai Katsumi TsukamotoTadashi Tokai Kohei Yamauchi
Secretaries:
Ikuo Hirono
Tadafumi Ichikawa
Shoichiro Ishizaki
Toyoji Kaneko
Tomohiko Kawamura
Ryuji Kuwahara
Ichiro Nakayama
Yoshihiro Ochiai
Shigeru Okada
Koichi Okuzawa
Hirofumi Shimizu
Carlos A.Strussmann
Hiroshi Yokoyama
Goro Yoshizaki
 Executive Board of World Council of Fisheries Societies
Fumio Takashima, President
Barbara Knuth, Vice-President
Gus Rassam, Secretariat General
The American Fisheries Society (AFS)
Barbara Knuth, Representing
Jennifer Nielsen (Alternate)
Australian Society for Fish Biology (ASFB)
Daniel Gaughan, Representing
Kim Smith (Alternate)
The Fisheries Society of The British Isles (FSBI)
John Thorpe, Representing
-Indian Society of Fisheries Professionals (ISFP)
MP Singh Kohli, Representing
The Japanese Society of Fisheries Science (JSFS)
Katsumi Aida, Representing
Shugo Watabe (Alternate)
The Zoological Society of Pakistan (ZSP)
AR Shakoori, Representing
 International Steering Committee
The American Fisheries Society (AFS)
Barbara Knuth
Gus Rassam
Australian Society for Fish Biology (ASFB)
Tony Fowler
Daniel Gaughan
The Fisheries Society of The British Isles (FSBI)
Inigo Everson
-Indian Society of Fisheries Professionals (ISFP)
Kiran Dube
P.Singh Kohli
The Japanese Society of Fisheries Science (JSFS)
Fumio Takashima
Shugo Watabe
The Zoological Society of Pakistan (ZSP)
ARShakoori
 Steering Committee
Katsumi Aida, Chair
Fumio Takashima
Nobuhiro Fusetani
Toshihiko Matsusato
Masaru Tanaka
Akira Taniguchi
Shugo Watabe
Kohei Yamauchi
 International Program Committee
The American Fisheries Society (AFS)
Doug Beard
Howard Browman
John Casselman
Australian Society for Fish Biology (ASFB)
Tony Fowler
Daniel Gaughan
The Fisheries Society of The British Isles (FSBI)
Inigo Everson
Michel Kaiser
-Indian Society of Fisheries Professionals (ISFP)
Gopalkrishna
BBNaik
Lalit P. Chaudhari
The Japanese Society of Fisheries Science (JSFS)
Takafumi Arimoto
Ken Furuya
Toyoji Kaneko
Yoshihiro Ochiai
Hirofumi Shimizu
The Zoological Society of Pakistan (ZSP)
Muhammad Naeem Khan
 Local Program Committee
Ken Furuya, Chair
Takafumi Arimoto, Vice-chair
Toyoji Kaneko, Secretariat
Yoshihiro Ochiai, Secretariat
Hirofumi Shimizu, Secretariat
Hideomi Amano
Masashi Ando
Takashi Aoki
Katsutoshi Arai
Kimio Fukami
Atsushi Hagiwara
Takashi Hirata
Kohji Iida
Takaji Iida
Ichiro Imai
Yutaka Itabashi
Hirohiko Kagawa
Hidehiro Kato
Akihiro Kijima
Shuichi Kitada
Kazuhiro Kogure
Nobutake Koiwa
Shunsuke Koshio
Hisashi Kurokura
Mitsutaku Makino
Hiroyuki Matsuda
Yoshiaki Matsuda
Tatsuro Matsuoka
Michiya Matsuyama
Takehiko Ogata
Emiko Okazaki
Shinya Otake
Hiroaki Saito
Harumi Sakai
Sho Tanaka
Toru Taniuchi
Tadashi Tokai
Haruhiko Toyohara
Yoshiro Watanabe
Marcy Wilder
Tamiji Yamamoto
Masahiro Yamao
Akihiro Yatsu